Col·laborador en l’última versió de l’Informe del Ministeri d’Indústria sobre Requisits de Marcatge CE

by

La Direcció Tècnica de CONTROL*PARKING, S.L. emmarcada dins del Comitè Tècnic de FIMPA com a vocalia del Gremi de Manyans GRECER XXI, ha col·laborat en els últims trimestres de l’any 2019 juntament amb la Sub-Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial y la Sub-Dirección General de Industria e Inspección (DGI Dirección General de Industria) en l’actualització de l’Informe del Ministerio de Industria (…) sobre Requisitos de Marcado CE, instalación y modificación de puertas industriales, comerciales, de garaje, portones y barreras en la seva versió 8 de setembre 2019. Labor que ha estat agraïda pels col·laboradors intervinents i que ha estat imprescindible per a publicar un Informe del Ministeri dels més complets i desenvolupats, ajudant al sector en quant al correcte enteniment i aplicació de la normativa i directrius d’aplicació tant per a portes de nova construcció com per a aquelles portes ja existents i que s’han d’adaptar a la normativa i directrius per a regularitzar la seva situació, evitant sobretot en la mesura del possible que es generin situacions de risc que puguin afectar les persones i béns.